تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۲۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

عمر اگر باشد، تماشای اثر خواهید کرد
نعرهٔ مستانه‌ای در کار گردون کرده‌ایم!