تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۲۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نمی‌باید سلاحی تیزدستان شجاعت را
که در سر پنجه خصم است شمشیری که من دارم