رباعی شمارهٔ ۳۵

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

گر باد ز گل حسن شبابش ببرد
بلبل نه حریفست که خوابش ببرد
گل وقت رسیدن آب عطار ببرد
عطار به وقت رفتن آبش ببرد
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۳۵

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات ببرد، گل، عطار، وقت می باشند. سعدی از کلمه ببرد ۴ بار ، گل ۲ بار ، عطار ۲ بار ، وقت ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۳۵ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
ببرد 4
گل 2
عطار 2
وقت 2