رباعی شمارهٔ ۲۳

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

غازی ز پی شهادت اندر تک و پوست
وان را که غم تو کشت فاضلتر ازوست
فردای قیامت این بدان کی ماند
کان کشتهٔ دشمنست و آن کشتهٔ دوست؟
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۲۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات کشتهٔ می باشند. سعدی از کلمه کشتهٔ ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۲۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
کشتهٔ 2