رباعی شمارهٔ ۱۰۳

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

مندیش که سست عهد و بدپیمانم
وز دوستیت فرار گیرد جانم
هرچند که به خط جمال منسوخ شود
من خط تو همچنان زنخ می‌خوانم
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۱۰۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات خط می باشند. سعدی از کلمه خط ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۱۰۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
خط 2