حکایت در معنی تواضع نیکمردان

سعدی / بوستان / باب چهارم در تواضع

شنیدم که فرزانه‌ای حق پرست
گریبان گرفتش یکی رند مست
ازان تیره دل مرد صافی درون
قفا خورد و سر بر نکرد از سکون
یکی گفتش آخر نه مردی تو نیز؟
تحمل دریغ است از این بی تمیز
شنید این سخن مرد پاکیزه خوی
بدو گفت از این نوع دیگر مگوی
درد مست نادان گریبان مرد
که با شیر جنگی سگالد نبرد
ز هشیار عاقل نزیبد که دست
زند در گریبان نادان مست
بررسی آماری حکایت در معنی تواضع نیکمردان

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات مست، گریبان، مرد، نادان می باشند. سعدی از کلمه مست ۳ بار ، گریبان ۳ بار ، مرد ۳ بار ، نادان ۲ بار در حکایت در معنی تواضع نیکمردان استفاده کرده است.

کلمه تکرار
مست 3
گریبان 3
مرد 3
نادان 2