رباعی شمارهٔ ۲۴

دیدار به دل فروخت، نفروخت گران
بوسه به روان فروشد و هست ارزان
آری، که چو آن ماه بود بازرگان
دیدار به دل فروشد و بوسه به جان
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۲۴

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات دیدار، دل، فروشد، بوسه می باشند. رودکی از کلمه دیدار ۲ بار ، دل ۲ بار ، فروشد ۲ بار ، بوسه ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۲۴ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
دیدار 2
دل 2
فروشد 2
بوسه 2