تا لباس عمر اعدایش نگردد بافته
تار تار پود پود اندر فلات آن فوات
بررسی آماری شمارهٔ ۲۰

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات تار، پود می باشند. رودکی از کلمه تار ۲ بار ، پود ۲ بار در شمارهٔ ۲۰ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
تار 2
پود 2