پاره ۳

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف

زرع و ذرع از بهار شد چو بهشت
زرع کشتست و ذرع گوشهٔ کشت
بررسی آماری پاره ۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات زرع، ذرع می باشند. رودکی از کلمه زرع ۲ بار ، ذرع ۲ بار در پاره ۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
زرع 2
ذرع 2