بخش ۸

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

کشتیی بر آب و کشتیبانش باد
رفتن اندر وادیی یکسان نهاد
نه خله باید، نه باد انگیختن
نه ز کشتی بیم و نه ز آویختن
بررسی آماری بخش ۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نه می باشند. رودکی از کلمه نه ۴ بار در بخش ۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نه 4