بخش ۳۱

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

پادشا سیمرغ دریا را ببرد
خانه و بچه بدان تیتو سپرد