شمارهٔ ۷۷

بسا که مست در این خانه بودم وشادان
چنان که جاه من افزون بد از امیر و ملوک
کنون همانم و خانه همان و شهر همان
مرا نگویی کز چه شده‌ست شادی سوک؟
بررسی آماری شمارهٔ ۷۷

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات خانه، همان می باشند. رودکی از کلمه خانه ۲ بار ، همان ۲ بار در شمارهٔ ۷۷ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
خانه 2
همان 2