شمارهٔ ۱۲۱ - بوی جوی مولیان آید همی

بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی
ریگ آموی و درشتی راه او
زیر پایم پرنیان آید همی
آب جیحون از نشاط روی دوست
خنگ ما را تا میان آید همی
ای بخارا! شاد باش و دیر زی
میر زی تو شادمان آید همی
میر ماه است و بخارا آسمان
ماه سوی آسمان آید همی
میر سرو است و بخارا بوستان
سرو سوی بوستان آید همی
آفرین و مدح سود آید همی
گر به گنج اندر زیان آید همی
بررسی آماری شمارهٔ ۱۲۱ - بوی جوی مولیان آید همی

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات میر، سرو، بخارا، بوستان، زی، ماه، آسمان می باشند. رودکی از کلمه میر ۳ بار ، سرو ۲ بار ، بخارا ۲ بار ، بوستان ۲ بار ، زی ۲ بار ، ماه ۲ بار ، آسمان ۲ بار در شمارهٔ ۱۲۱ - بوی جوی مولیان آید همی استفاده کرده است.

کلمه تکرار
میر 3
سرو 2
بخارا 2
بوستان 2
زی 2
ماه 2
آسمان 2