گر من این دوستی تو ببرم تا لب گور
بزنم نعره ولیکن ز تو بینم هنرا
اثر میر نخواهم که بماند به جهان
میر خواهم که بماند به جهان در اثرا
هر که را رفت، همی باید رفته شمری
هر که را مرد، همی باید مرده شمرا
بررسی آماری شمارهٔ ۱

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات میر، بماند، جهان، باید می باشند. رودکی از کلمه میر ۲ بار ، بماند ۲ بار ، جهان ۲ بار ، باید ۲ بار در شمارهٔ ۱ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
میر 2
بماند 2
جهان 2
باید 2