ما را غم دی و محنت فردا نیست
آن را چه خوریم غم که پا بر جا نیست
یکدم فرصت به هر دو عالم ندهیم
کم فرصتی ار کند فلک با ما نیست
بررسی آماری رباعی شماره ۱۷

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات غم می باشند. رضی‌الدین آرتیمانی از کلمه غم ۲ بار در رباعی شماره ۱۷ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
غم 2