شب دوشم جمالی در نظر بود
کزو هر ذره خورشید دگر بود
تأمل در رخش چندانکه کردم
ملاحت از ملاحت، بیشتر بود
سحر آشفته دیدم شام زلفش
عجب شامی؟ که بر روی سحر بود
مگر دوشینه شب بر بام بودی
که بحر و بر پر از شمس و قمر بود
نشستم تا کمر در خون دیده
ز موئی که پریشان تا کمر بود
ندیدم مادری خورشید زاید
تو را مادر مگر خورشید گر بود
چنان اندیشهٔ حسنش کند کس
که از اندیشه بسیاری به در بود
تهی میخانه کرد و در خمار است
رضی کز بوی می زیر و زبر بود
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۳۷

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات خورشید، سحر، شب، کمر می باشند. رضی‌الدین آرتیمانی از کلمه خورشید ۳ بار ، سحر ۲ بار ، شب ۲ بار ، کمر ۲ بار در غزل شمارهٔ ۳۷ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
خورشید 3
سحر 2
شب 2
کمر 2