هر شب فزاید تاب وتب من
وای از شب من وای از شب من
یا من رسانم لب بر لب او
یا او رساند جان بر لب من
استاد عشقم بنشین و بر خوان
درس محبت در مکتب من
رسم دو رنگی آیین ما نیست
یکرنگ باشد روز و شب من
گفتم رهی را کامشب چه خواهی؟
گفت آنچه خواهد نوشین لب من
بررسی آماری مکتب عشق

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات شب، لب، وای می باشند. رهی معیری از کلمه شب ۴ بار ، لب ۴ بار ، وای ۲ بار در مکتب عشق استفاده کرده است.

کلمه تکرار
شب 4
لب 4
وای 2