لاله دیدم روی زیبا توام آمد بیاد
شعله دیدم سرکشی های توام آمد بیاد
سوسن و گل آسمانی مجلسی آراستند
روی و موی مجلس آرای توام آمد بیاد
بود لرزان شعله شمعی در آغوش نسیم
لرزش زلف سمنسای توام آمد بیاد
در چمن پروانه ای آمد ولی ننشسته رفت
با حریفان قهر بیجای تو ام آمد بیاد
از بر صید افکنی آهوی سرمستی رمید
اجتناب رغبت افزای توام آمد بیاد
پای سروی جویباری زاری از حد برده بود
هایهای گریه در پای توام آمد بیاد
شهر پرهنگامه از دیوانه ای دیدم رهی
از تو و دیوانگی های توام آمد بیاد
بررسی آماری شعله سرکش

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات بیاد، توام، دیدم، پای، شعله می باشند. رهی معیری از کلمه بیاد ۸ بار ، توام ۷ بار ، دیدم ۳ بار ، پای ۲ بار ، شعله ۲ بار در شعله سرکش استفاده کرده است.

کلمه تکرار
بیاد 8
توام 7
دیدم 3
پای 2
شعله 2