که یار بیوفا با مهر شد جفت
چو بشنید این غزل با اوحدی گفت