دل آن ماه نیز این فکر میکرد
کزان عاشق به خواری ذکر میکرد
چو اندر کیسه اندک دید سیمش
به سنگ انداز هجران کرد بیمش
بگفت این نامه را تا: نقش بستند
نخستین زهر در شکر شکستند
بررسی آماری تمای سخن

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات میکرد می باشند. اوحدی از کلمه میکرد ۲ بار در تمای سخن استفاده کرده است.

کلمه تکرار
میکرد 2