به نام آنکه ما را نام بخشید
زبان را در فصاحت کام بخشید
به نور خود بر افروزندهٔ دل
به نار بیدلی سوزندهٔ دل
سر هر نامه‌ای از نام او خوش
جهان جان ز عکس جام او هوش
درود از ما، سلام از حضرت او
دمادم بر رسول و عترت او
ابوالقاسم، که شد عالم طفیلش
فلک دهلیز چاوشان خیلش
بررسی آماری سر آغاز

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نام، بخشید، دل می باشند. اوحدی از کلمه نام ۳ بار ، بخشید ۲ بار ، دل ۲ بار در سر آغاز استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نام 3
بخشید 2
دل 2