غزل شمارهٔ ۳۶۱

آنان که وصف تو تقریر می کنند
خواب ندیده را تعبیر می کنند
از صدق اهل بتکده هم اعتماد رفت
از بس که اهل صومعه تزویر می کنند
مردان کار راه نشین عباد شد
بازیچهٔ دوستان همه تزویر می کنند
ای بی غمان حذر که ندیمان بزم عشق
طفلان خام را به نفس پیر می کنند
هر چند آشنای رموزند زیرکان
نازک مگو حدیث که تکفیر می کنند
چون اهل راز نکته سرایند گوش دار
زیبق به گوش ریز چو تفسیر می کنند
منکر مشو چو نقش نبینی که اهل رمز
لوح و قلم گذاشته تحریر می کنند
اندیشه ای دریغ مدار از دل خراب
کاین خانه به وسوسه تعمیر می کنند
این آه و نالهٔ عرفی از آتش سرشته اند
مگشای لب، مباد که تأثیر می کنند
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۳۶۱

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات اهل، گوش، تزویر می باشند. عرفی از کلمه اهل ۴ بار ، گوش ۲ بار ، تزویر ۲ بار در غزل شمارهٔ ۳۶۱ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
اهل 4
گوش 2
تزویر 2