غزل شمارهٔ ۲۶۸

چه پرسی ام که به جانت هوای ما چه کند
در آن چمن که گل آتش بود، صبا چه کند
تبسم تو که ناسور را دهد مرهم
به سینه نیش زند، نیش غمزه را چه کند
هزار گونه مراد محال می طلبی
تو خود بگو که اجابت به این دعا چه کند
مجو سعادت طالع، دمی، که فرصت نیست
چو سر بریده شود، سایهٔ هما چه کند
بگو وفا نکند دوست با منش، عرفی
نمی شود به وفا آشنا، وفا چه کند
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۲۶۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات کند، وفا، نیش می باشند. عرفی از کلمه کند ۶ بار ، وفا ۳ بار ، نیش ۲ بار در غزل شمارهٔ ۲۶۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
کند 6
وفا 3
نیش 2