رباعی شمارهٔ ۴۶

ای دل بگزین گوشه‌ای از ملک جهان
زین شهر بدان شهر مرو سرگردان
همچون مردان موزه بکن خیمه بسوز
با چادر و موزه چند گردی چو زنان
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۴۶

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات موزه، شهر می باشند. عبید زاکانی از کلمه موزه ۲ بار ، شهر ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۴۶ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
موزه 2
شهر 2