رباعی شمارهٔ ۹۰۲

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

زان ابروی چون کمانت ای بدر منیر
دل شیشهٔ پرخون شود از ضربت تیر
گویم ز دل و شیشه و خون چیست نظیر
بردارم جام باده و گوید گیر
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۹۰۲

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات دل می باشند. مولوی از کلمه دل ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۹۰۲ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
دل 2