رباعی شمارهٔ ۷۸۳

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

گر دریا را همه نهنگان گیرند
ور صحرا را همه پلنگان گیرند
ور نعمت و مال چشم تنگان گیرند
عشاق جمال خوب رنگان گیرند
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۷۸۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات گیرند، ور می باشند. مولوی از کلمه گیرند ۴ بار ، ور ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۷۸۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
گیرند 4
ور 2