رباعی شمارهٔ ۶۲۰

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

جان چو سمندرم نگاری دارد
در آتش او چه خوش قراری دارد
زان بادهٔ لبهاش بگردان ساقی
کز وی سر من عجب خماری دارد