رباعی شمارهٔ ۳

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

آن کس که ترا نقش کند او تنها
تنها نگذاردت میان سودا
در خانه تصویر تو یعنی دل تو
بر رویاند دو صد حریف زیبا
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات تنها می باشند. مولوی از کلمه تنها ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
تنها 2