رباعی شمارهٔ ۲۵۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

بیرون ز تن و جان و روان درویش است
برتر ز زمین و آسمان درویش است
مقصود خدا نبود بس خلق جهان
مقصود خدا از این جهان درویش است
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۲۵۴

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات درویش، مقصود، خدا، جهان می باشند. مولوی از کلمه درویش ۳ بار ، مقصود ۲ بار ، خدا ۲ بار ، جهان ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۲۵۴ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
درویش 3
مقصود 2
خدا 2
جهان 2