رباعی شمارهٔ ۱۹۰۲

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

عالم سبز است و هر طرف بستانی
از عکس جمال گل‌رخی خندانی
هر سو گهریست مشتعل از کانی
هر سو جانیست متصل با جانی
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۱۹۰۲

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات سو می باشند. مولوی از کلمه سو ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۱۹۰۲ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
سو 2