رباعی شمارهٔ ۱۸۴۲

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

چون نیشکر است این نیت ای نائی
شیرین نشود خسرو ما گر نائی
هر صبحدم آدم که هر صبحدمی
از عالم پیر بردمد برنائی
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۱۸۴۲

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نائی می باشند. مولوی از کلمه نائی ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۱۸۴۲ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نائی 2