رباعی شمارهٔ ۱۶۹۷

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای آنکه صلیب دار و هم ترسائی
پیوسته به زلف عنبر ترسائی
لب بر لب من به بوسه کمتر سائی
آئی بر من و لیک با ترس آئی
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۱۶۹۷

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات آئی، ترسائی، لب می باشند. مولوی از کلمه آئی ۲ بار ، ترسائی ۲ بار ، لب ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۱۶۹۷ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
آئی 2
ترسائی 2
لب 2