رباعی شمارهٔ ۱۶۴۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ما مردانیم شسته بر تنگ دره
مائیم که شیر و گرگ بر ما گذره
با فقر و صفا به هم درآمیخته‌ایم
چون درگه ارتضاع آن میش و بره