رباعی شمارهٔ ۱۶۱۵

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

بفروخت مرا یار به یک دسته تره
باشد که مرا واخرد آن یار سره
نیکو مثلی زده است صاحب شجره
ارزان بفروشد آنکه ارزان بخره
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۱۶۱۵

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات مرا، یار، ارزان می باشند. مولوی از کلمه مرا ۲ بار ، یار ۲ بار ، ارزان ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۱۶۱۵ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
مرا 2
یار 2
ارزان 2