رباعی شمارهٔ ۱۶۱۲

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای میر ملیحان و مهان شیی الله
وی راحت و آرامش جان شیی الله
ای آنکه بهر صبح به پیش رخ تو
میگوید خورشید جهان شیی الله
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۱۶۱۲

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات شیی، الله می باشند. مولوی از کلمه شیی ۳ بار ، الله ۳ بار در رباعی شمارهٔ ۱۶۱۲ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
شیی 3
الله 3