رباعی شمارهٔ ۱۴۵

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

آنکس که ز سر عاشقی باخبر است
فاش است میان عاشقان مشتهر است
وانکس که ز ناموس نهان میدارد
پیداست که در فراق زیر و زبر است