رباعی شمارهٔ ۱۰۵۸

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

گویند که یار را وفا نیست دروغ
گویند پس از هجر لقا نیست دروغ
گویند شراب جانفزا نیست دروغ
گویند که این به پای ما نیست دروغ
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۱۰۵۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات گویند، دروغ می باشند. مولوی از کلمه گویند ۴ بار ، دروغ ۴ بار در رباعی شمارهٔ ۱۰۵۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
گویند 4
دروغ 4