غزل شمارهٔ ۳۲

مولوی / دیوان شمس / غزلیات

دیدم سحر آن شاه را بر شاهراه هل اتی
در خواب غفلت بی‌خبر زو بوالعلی و بوالعلا
زان می که در سر داشتم من ساغری برداشتم
در پیش او می‌داشتم گفتم که ای شاه الصلا
گفتا چیست این ای فلان گفتم که خون عاشقان
جوشیده و صافی چو جان بر آتش عشق و ولا
گفتا چو تو نوشیده‌ای در دیگ جان جوشیده‌ای
از جان و دل نوشش کنم ای باغ اسرار خدا
آن دلبر سرمست من بستد قدح از دست من
اندرکشیدش همچو جان کان بود جان را جان فزا
از جان گذشته صد درج هم در طرب هم در فرج
می‌کرد اشارت آسمان کای چشم بد دور از شما
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۳۲

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات جان، گفتا، گفتم، شاه می باشند. مولوی از کلمه جان ۷ بار ، گفتا ۲ بار ، گفتم ۲ بار ، شاه ۲ بار در غزل شمارهٔ ۳۲ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
جان 7
گفتا 2
گفتم 2
شاه 2