غزل شمارهٔ ۲۹۱

مولوی / دیوان شمس / غزلیات

ای خواب به جان تو زحمت ببری امشب
وز بهر خدا زین جا اندرگذری امشب
هر جا که بپری تو ویران شود آن مجلس
ای خواب در این مجلس تا درنپری امشب
امشب به جمال او پرورده شود دیده
ای چشم ز بی‌خوابی تا غم نخوری امشب
و اللیل اذا یغشی ای خواب برو حاشا
تا از دل بیداران صد تحفه بری امشب
گر خلق همه خفتند ای دل تو بحمدالله
گر دوش نمی‌خفتی امشب بتری امشب
با ماه که همخویم تا روز سخن گویم
کای مونس مشتاقان صاحب نظری امشب
شد ماه گواه من استاره سپاه من
وز ناوک استاره‌ای مه سپری امشب
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۲۹۱

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات امشب، خواب، جا، مجلس، وز، دل، ماه می باشند. مولوی از کلمه امشب ۱۰ بار ، خواب ۳ بار ، جا ۲ بار ، مجلس ۲ بار ، وز ۲ بار ، دل ۲ بار ، ماه ۲ بار در غزل شمارهٔ ۲۹۱ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
امشب 10
خواب 3
جا 2
مجلس 2
وز 2
دل 2
ماه 2