غزل شمارهٔ ۲۹۰۵

مولوی / دیوان شمس / غزلیات

اندرآ در خانه یارا ساعتی
تازه کن این جان ما را ساعتی
این حریفان را بخندان لحظه‌ای
مجلس ما را بیارا ساعتی
تا ببیند آسمان در نیم شب
آفتاب آشکارا ساعتی
تا ز قونیه بتابد نور عشق
تا سمرقند و بخارا ساعتی
روز کن شب را به یک دم همچو صبح
بی درنگ و بی‌مدارا ساعتی
تا ز سینه برزند آن آفتاب
همچو آب از سنگ خارا ساعتی
تا ز دارالملک دل برهم زند
ملک نوشروان و دارا ساعتی
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۲۹۰۵

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات ساعتی، آفتاب، همچو، کن، شب می باشند. مولوی از کلمه ساعتی ۸ بار ، آفتاب ۲ بار ، همچو ۲ بار ، کن ۲ بار ، شب ۲ بار در غزل شمارهٔ ۲۹۰۵ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
ساعتی 8
آفتاب 2
همچو 2
کن 2
شب 2