غزل شمارهٔ ۲۸۴۰

مولوی / دیوان شمس / غزلیات

منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی
مفروش خویش ارزان که تو بس گران بهایی
به عصا شکاف دریا که تو موسی زمانی
بدران قبای مه را که ز نور مصطفایی
بشکن سبوی خوبان که تو یوسف جمالی
چو مسیح دم روان کن که تو نیز از آن هوایی
به صف اندرآی تنها که سفندیار وقتی
در خیبر است برکن که علی مرتضایی
بستان ز دیو خاتم که تویی به جان سلیمان
بشکن سپاه اختر که تو آفتاب رایی
چو خلیل رو در آتش که تو خالصی و دلخوش
چو خضر خور آب حیوان که تو جوهر بقایی
بسکل ز بی‌اصولان مشنو فریب غولان
که تو از شریف اصلی که تو از بلند جایی
تو به روح بی‌زوالی ز درونه باجمالی
تو از آن ذوالجلالی تو ز پرتو خدایی
تو هنوز ناپدیدی ز جمال خود چه دیدی
سحری چو آفتابی ز درون خود برآیی
تو چنین نهان دریغی که مهی به زیر میغی
بدران تو میغ تن را که مهی و خوش لقایی
چو تو لعل کان ندارد چو تو جان جهان ندارد
که جهان کاهش است این و تو جان جان فزایی
تو چو تیغ ذوالفقاری تن تو غلاف چوبین
اگر این غلاف بشکست تو شکسته دل چرایی
تو چو باز پای بسته تن تو چو کنده بر پا
تو به چنگ خویش باید که گره ز پا گشایی
چه خوش است زر خالص چو به آتش اندرآید
چو کند درون آتش هنر و گهرنمایی
مگریز ای برادر تو ز شعله‌های آذر
ز برای امتحان را چه شود اگر درآیی
به خدا تو را نسوزد رخ تو چو زر فروزد
که خلیل زاده‌ای تو ز قدیم آشنایی
تو ز خاک سر برآور که درخت سربلندی
تو بپر به قاف قربت که شریفتر همایی
ز غلاف خود برون آ که تو تیغ آبداری
ز کمین کان برون آ که تو نقد بس روایی
شکری شکرفشان کن که تو قند نوشقندی
بنواز نای دولت که عظیم خوش نوایی
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۲۸۴۰

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات جان، خوش، آتش، غلاف، تن، جهان، زر، خلیل، درون، بدران می باشند. مولوی از کلمه جان ۴ بار ، خوش ۳ بار ، آتش ۳ بار ، غلاف ۳ بار ، تن ۳ بار ، جهان ۲ بار ، زر ۲ بار ، خلیل ۲ بار ، درون ۲ بار ، بدران ۲ بار در غزل شمارهٔ ۲۸۴۰ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
جان 4
خوش 3
آتش 3
غلاف 3
تن 3
جهان 2
زر 2
خلیل 2
درون 2
بدران 2
تیغ 2
مهی 2
کن 2
برون 2
آ 2
بشکن 2
پا 2
خویش 2
کان 2
بس 2
ندارد 2