غزل شمارهٔ ۲۸۲

مولوی / دیوان شمس / غزلیات

یا من لواء عشقک لا زال عالیا
قد خاب من یکون من العشق خالیا
نادی نسیم عشقک فی انفس الوری
احیاکم جلالی جل جلالیا
الحب و الغرام اصول حیاتکم
قد خاب من یظلل من الحب سالیا
فی وجنه المحب سطور رقیمه
طوبی لمن یصیر لمعناه تالیا
یا عابسا تفرق فی الهم حاله
بالله تستمع لمقالی و حالیا
یا من اذل عقلک نفس الهوی تعی
من ذله النفوس سریعا معالیا
یا مهملا معیشته فی محبه
اسکت کفی الا له معینا وکالیا
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۲۸۲

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات فی، قد، خاب، عشقک، الحب می باشند. مولوی از کلمه فی ۴ بار ، قد ۲ بار ، خاب ۲ بار ، عشقک ۲ بار ، الحب ۲ بار در غزل شمارهٔ ۲۸۲ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
فی 4
قد 2
خاب 2
عشقک 2
الحب 2