غزل شمارهٔ ۲۲۹۹

مولوی / دیوان شمس / غزلیات

سراندازان همی‌آیی ز راه سینه در دیده
فسونگرم می‌خوانی حکایت‌های شوریده
به دم در چرخ می‌آری فلک‌ها را و گردون را
چه باشد پیش افسونت یکی ادراک پوسیده
گناه هر دو عالم را به یک توبه فروشویی
چرایی زلت ما را تو در انگشت پیچیده
تو را هر گوشه ایوبی به هر اطراف یعقوبی
شکسته عشق درهاشان قماش از خانه دزدیده
خرامان شو به گورستان ندایی کن بدان بستان
که خیز ای مرده کهنه برقص ای جسم ریزیده
همان دم جمله گورستان شود چون شهر آبادان
همه رقصان همه شادان قضا از جمله گردیده
گزافه این نمی‌لافم خیالی بر نمی‌بافم
که صد ره دیده‌ام این را نمی‌گویم ز نادیده
کسی کز خلق می‌گوید که من بگریختم رفتم
صدق گو گر گریبانش پس پشت است بدریده
خمش کن بشنو ای ناطق غم معشوق با عاشق
که تا طالب بود جویان بود مطلب ستیزیده
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۲۲۹۹

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات گورستان، کن، دم، جمله می باشند. مولوی از کلمه گورستان ۲ بار ، کن ۲ بار ، دم ۲ بار ، جمله ۲ بار در غزل شمارهٔ ۲۲۹۹ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
گورستان 2
کن 2
دم 2
جمله 2