غزل شمارهٔ ۱۹۹۲

مولوی / دیوان شمس / غزلیات

خوی با ما کن و با بی‌خبران خوی مکن
دم هر ماده خری را چو خران بوی مکن
اول و آخر تو عشق ازل خواهد بود
چون زن فاحشه هر شب تو دگر شوی مکن
دل بنه بر هوسی که دل از آن برنکنی
شیرمردا دل خود را سگ هر کوی مکن
هم بدان سو که گه درد دوا می خواهی
وقف کن دیده و دل روی به هر سوی مکن
همچو اشتر بمدو جانب هر خاربنی
ترک این باغ و بهار و چمن و جوی مکن
هان که خاقان بنهاده است شهانه بزمی
اندر این مزبله از بهر خدا طوی مکن
میر چوگانی ما جانب میدان آمد
پی اسپش دل و جان را هله جز گوی مکن
روی را پاک بشو عیب بر آیینه منه
نقد خود را سره کن عیب ترازوی مکن
جز بر آن که لبت داد لب خود مگشا
جز سوی آنک تکت داد تکاپوی مکن
روی و مویی که بتان راست دروغین می دان
نامشان را تو قمرروی زره موی مکن
بر کلوخی است رخ و چشم و لب عاریتی
پیش بی‌چشم به جد شیوه ابروی مکن
قامت عشق صلا زد که سماع ابدی است
جز پی قامت او رقص و هیاهوی مکن
دم مزن ور بزنی زیر لب آهسته بزن
دم حجاب است یکی تو کن و صدتوی مکن
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۱۹۹۲

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات مکن، دل، کن، لب، دم، جانب، عیب، پی، قامت، عشق می باشند. مولوی از کلمه مکن ۱۴ بار ، دل ۵ بار ، کن ۴ بار ، لب ۳ بار ، دم ۳ بار ، جانب ۲ بار ، عیب ۲ بار ، پی ۲ بار ، قامت ۲ بار ، عشق ۲ بار در غزل شمارهٔ ۱۹۹۲ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
مکن 14
دل 5
کن 4
لب 3
دم 3
جانب 2
عیب 2
پی 2
قامت 2
عشق 2
خوی 2