بخش ۱۲۶ - بیان آنک هر کس را نرسد مثل آوردن خاصه در کار الهی

مولوی / مثنوی معنوی / دفتر سوم

کی رسدتان این مثلها ساختن
سوی آن درگاه پاک انداختن
آن مثل آوردن آن حضرتست
که بعلم سر و جهر او آیتست
تو چه دانی سر چیزی تا تو کل
یا به زلفی یا به رخ آری مثل
موسیی آن را عصا دید و نبود
اژدها بد سر او لب می‌گشود
چون چنان شاهی نداند سر چوب
تو چه دانی سر این دام و حبوب
چون غلط شد چشم موسی در مثل
چون کند موشی فضولی مدخل
آن مثالت را چو اژدرها کند
تا به پاسخ جزو جزوت بر کند
این مثال آورد ابلیس لعین
تا که شد ملعون حق تا یوم دین
این مثال آورد قارون از لجاج
تا فرو شد در زمین با تخت و تاج
این مثالت را چو زاغ و بوم دان
که ازیشان پست شد صد خاندان
بررسی آماری بخش ۱۲۶ - بیان آنک هر کس را نرسد مثل آوردن خاصه در کار الهی

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات سر، کند، مثالت، دانی، مثال، آورد می باشند. مولوی از کلمه سر ۵ بار ، کند ۳ بار ، مثالت ۲ بار ، دانی ۲ بار ، مثال ۲ بار ، آورد ۲ بار در بخش ۱۲۶ - بیان آنک هر کس را نرسد مثل آوردن خاصه در کار الهی استفاده کرده است.

کلمه تکرار
سر 5
کند 3
مثالت 2
دانی 2
مثال 2
آورد 2