بخش ۱۰۸ - سخن گفتن به زبان حال و فهم کردن آن

مولوی / مثنوی معنوی / دفتر دوم

ماجرای شمع با پروانه تو
بشنو و معنی گزین ز افسانه تو
گر چه گفتی نیست سر گفت هست
هین به بالا پر مپر چون جغد پست
گفت در شطرنج کین خانهٔ رخست
گفت خانه از کجاش آمد بدست
خانه را بخرید یا میراث یافت
فرخ آنکس کو سوی معنی شتافت
گفت نحوی زید عمروا قد ضرب
گفت چونش کرد بی جرمی ادب
عمرو را جرمش چه بد کان زید خام
بی گنه او را بزد همچون غلام
گفت این پیمانهٔ معنی بود
گندمی بستان که پیمانه‌ست رد
زید و عمرو از بهر اعرابست و ساز
گر دروغست آن تو با اعراب ساز
گفت نی من آن ندانم عمرو را
زید چون زد بی‌گناه و بی‌خطا
گفت از ناچار و لاغی بر گشود
عمرو یک واو فزون دزدیده بود
زید واقف گشت دزدش را بزد
چونک از حد برد او را حد سزد
بررسی آماری بخش ۱۰۸ - سخن گفتن به زبان حال و فهم کردن آن

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات زید، عمرو، معنی، خانه، بزد، ساز، حد می باشند. مولوی از کلمه زید ۵ بار ، عمرو ۴ بار ، معنی ۳ بار ، خانه ۲ بار ، بزد ۲ بار ، ساز ۲ بار ، حد ۲ بار در بخش ۱۰۸ - سخن گفتن به زبان حال و فهم کردن آن استفاده کرده است.

کلمه تکرار
زید 5
عمرو 4
معنی 3
خانه 2
بزد 2
ساز 2
حد 2