بخش ۱۱۰ - قصهٔ خلیفه کی در کرم در زمان خود از حاتم طائی گذشته بود و نظیر خود نداشت

مولوی / مثنوی معنوی / دفتر اول

یک خلیفه بود در ایام پیش
کرده حاتم را غلام جود خویش
رایت اکرام و داد افراشته
فقر و حاجت از جهان بر داشته
بحر و در از بخششش صاف آمده
داد او از قاف تا قاف آمده
در جهان خاک ابر و آب بود
مظهر بخشایش وهاب بود
از عطااش بحر و کان در زلزله
سوی جودش قافله بر قافله
قبلهٔ حاجت در و دروازه‌اش
رفته در عالم بجود آوازه‌اش
هم عجم هم روم هم ترک و عرب
مانده از جود و سخااش در عجب
آب حیوان بود و دریای کرم
زنده گشته هم عرب زو هم عجم
بررسی آماری بخش ۱۱۰ - قصهٔ خلیفه کی در کرم در زمان خود از حاتم طائی گذشته بود و نظیر خود نداشت

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات جود، آب، بحر، قاف، آمده، عجم، عرب، قافله، حاجت، جهان می باشند. مولوی از کلمه جود ۲ بار ، آب ۲ بار ، بحر ۲ بار ، قاف ۲ بار ، آمده ۲ بار ، عجم ۲ بار ، عرب ۲ بار ، قافله ۲ بار ، حاجت ۲ بار ، جهان ۲ بار در بخش ۱۱۰ - قصهٔ خلیفه کی در کرم در زمان خود از حاتم طائی گذشته بود و نظیر خود نداشت استفاده کرده است.

کلمه تکرار
جود 2
آب 2
بحر 2
قاف 2
آمده 2
عجم 2
عرب 2
قافله 2
حاجت 2
جهان 2