بخش ۱۵

نصرالله منشی / کلیله و دمنه / باب الاسد و الثور

دمنه گفت: ملک کار او را چندین وزن نهند، و اگر فرماید بروم و او را بیارم تا ملک را بنده ای مطیع و چاکری فرمان بردار باشد. شیر از این سخن شاد شد و بآوردن او مثال داد. دمنه بنزدیک گاو آمد و بادل قوی بی تردد و تحیر باوی سخن گفتن آغاز کرد و گفت: مرا شیر فرستاده است و فرموده که ترا بنزدیک او برم، و مثال داده که اگر مسارعت نمائی امانی هم بر تقصیری که تا این غایت روا داشته ای و از خدمت و دیدار او تقاعدی نموده، و اگر توفقی کنی بالفوربازگردم و آنچه رفته باشد باز نمایم. گاو گفت: کیست این شیر؟ دمنه گفت: ملک سباع. گاو که ذکر ملک سباع شنودم بترسید، دمنه را گفت: اگر مرا قوی دل گردانی و از باس او ایمن کنی با تو بطایم. دمنه با او وثیقتی کرد و شرایط تاکید و احکام اندران بجای آورد و هر دو روی بجانب شیر نهادند.
بررسی آماری بخش ۱۵

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات دمنه، گفت:، ملک، شیر، گاو، سخن، مثال، بنزدیک، قوی، مرا می باشند. نصرالله منشی از کلمه دمنه ۵ بار ، گفت: ۵ بار ، ملک ۴ بار ، شیر ۳ بار ، گاو ۳ بار ، سخن ۲ بار ، مثال ۲ بار ، بنزدیک ۲ بار ، قوی ۲ بار ، مرا ۲ بار در بخش ۱۵ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
دمنه 5
گفت: 5
ملک 4
شیر 3
گاو 3
سخن 2
مثال 2
بنزدیک 2
قوی 2
مرا 2