غزل شمارهٔ ۴۶۳

ای صبا درد من خسته به درمان برسان
یعنی از من بستان جان و به جانان برسان
نامه ذره به خورشید جهان‌آرا بر
تحفهٔ مور به درگاه سلیمان برسان
عذر کم خدمتی بنده به مولا کن عرض
آستان بوسی درویش به سلطان برسان
شرح افتادگی من چو شنیدی برخیز
در خرام آی و به آن سرو خرامان برسان
سر به سر قصهٔ احوالم اگر گوش کند
زود بر گرد و به من مژدهٔ احسان برسان
ورنه بنشین و به قانون شفاعت پیشش
نامه آغاز کن و قصه به پایان برسان
نامه گر کار به جائی نرساند زنهار
تو به فریاد رس او را و به افغان برسان
از پی روشنی دیدهٔ احباب آنجا
بوی پیراهنی از مصر به کنعان برسان
محتشم باز به عنوان وفا مشهور است
قصه کوتاه کن و نامه به عنوان برسان
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۴۶۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات برسان، نامه، کن، قصه، عنوان، سر می باشند. محتشم کاشانی از کلمه برسان ۱۰ بار ، نامه ۴ بار ، کن ۳ بار ، قصه ۲ بار ، عنوان ۲ بار ، سر ۲ بار در غزل شمارهٔ ۴۶۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
برسان 10
نامه 4
کن 3
قصه 2
عنوان 2
سر 2