غزل شمارهٔ ۴۳۵

زین گونه چو در مشق جنون حلقه چو نونم
فرداست که سر حلقه ارباب جنونم
بار دلم از کوه فزونست عجب نیست
گر خم شود از بار چنین قد چو نونم
تا بندهٔ مه خود شدم ایام
از قید دگر سیمبران کرد برونم
چشمت به خدنگ مژه‌کار دل من ساخت
نگذاشت که تیغت شود آلوده به خونم
صد شکر که چون لاله به داغ کهن دل
آراسته در عشق تو بیرون و درونم
من محتشم شاعر و شیرین سخن اما
لال است زبانم که به چنگ تو زبونم
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۴۳۵

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات حلقه، نونم، دل، بار می باشند. محتشم کاشانی از کلمه حلقه ۲ بار ، نونم ۲ بار ، دل ۲ بار ، بار ۲ بار در غزل شمارهٔ ۴۳۵ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
حلقه 2
نونم 2
دل 2
بار 2